Love for Grundejerforeningen Tingskiftet

Udfærdiget af advokatfirmaet Kielberg for bestyrelsen

§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er:

a) at varetage grundejernes tarv i almindelighed,

b) at have opmærksomheden henvendt på, hvorledes skatter og andre udgifter lignes og anvendes, samt når anledning dertil gives, at gøre foreningens medlemmer bekendt med byrådets forhandlinger og politiets foranstaltninger og endelig, at træffe de som følge af offentlige henstillinger og pålæg fornødne forholdsregler alt i det omfang, dette måtte have betydning eller interesse for grundejerne.

§ 2. MEDLEMMERNE

De til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende på Tingskiftet og Søhusvænget 1 og 3, er pligtige medlemmer af foreningen.

§ 3.

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen én gang årligt og forfalder til betaling per den 1/5. Kontingentet indbetales på den af bestyrelsen fastsatte måde. Der betales ét kontingent for hver ejendom medlemmet ejer.

§ 4.

Når bestyrelsen finder anledning dertil, vil der blive afholdt sammenkomster og foredrag med diskussion i foreningen, til hvilke medlemmer og lejere indbydes.

§ 5. BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse, der består af 5 medlemmer, repræsenterer foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger og drager omsorg, at foreningens pengemidler forvaltes på bedste måde.

§ 6.

Bestyrelsen vælger af sin midte med simpelt stemmeflertal en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Endvidere fastsætter bestyrelsen, at der ydes dækning til diverse udgifter i forbindelse med arbejdet i foreningen.

§ 7.

Møder afholdes af bestyrelsen så ofte formanden finder det nødvendigt eller, når 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

§ 8.

Bestyrelsen behandler alle sager, som af medlemmerne indsendes til generalforsamlingen eller bestyrelsens afgørelse.

§ 9.

Bestyrelsen er berettiget til så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer uden for bestyrelsen til sine møder.

§ 10.

Skulle nogen autoritet ønske grundejerforeningens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan give svar eller, om sagen skal forelægges en generalforsamling.

§ 11.

Formanden – og i dennes forfald næstformanden – har forsæde i bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Endvidere påtegner formanden – eller i dennes fravær næstformanden – alle udgiftsbilag.

For at et bestyrelsesmøde skal have gyldighed, må i det mindste 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede.

§ 12.

Årsregnskabet skal inden 1. februar hvert år afleveres til revisorerne. Disse gennemgår regnskabet med bilag og tilstiller senest 15 dage efter regnskabets modtagelse formanden deres antegnelser.

Regnskabet henlægges hos formanden 8 dage før generalforsamlingen til eftersyn for medlemmerne.

§ 13. GENERALFORSAMLINGEN

Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen – kun den kan give, ophæve og forandre lovene.

§ 14.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller, når mindst 25% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske enten ved indrykning i lokale ugeaviser, ved husstandsomdeling, elektronisk ved mails til de af beboerne anviste mailadresser eller ved opslag på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vælger selv, hvorledes indkaldelse skal ske.

Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være tilstillet bestyrelsen inden den 1. februar.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent.

§ 15.

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning over det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Gennemgang af budgetter for det kommende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

§ 16.

På de årlige ordinære generalforsamlinger afgår det ene år de 3, det andet år de 2 bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst efter de senest på dem faldne valg, og lige så mange skal vælges i deres sted.

De afgående kan genvælges.

Revisorerne vælges hvert år. De afgående kan genvælges.

Bestyrelses- og revisorsuppleanter vælges dog kun for et år ad gangen. Afgående suppleanter kan genvælges.

§ 17.

På generalforsamlingen har hvert myndigt medlem én stemme, uanset antallet af ejendomme den pågældende måtte eje.

Såfremt en ejendom ejes af flere, haves kun ret til ét medlemskab.

Et medlem kan give en slægtning eller samlever, der er myndig og som bor i medlemmets ejendom fuldmagt til at stemme på sine vegne. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og er kun gyldig til én generalforsamling.

Herudover kan der ikke stemmes eller gives møde ved fuldmagt.

§ 18.

En lejer fra hver ejendom, der er lejet ud og hvis ejer er medlem, har ret til at være til stede under generalforsamlingen. Den pågældende har ikke stemmeret.

§ 19.

Samtlige sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemningsmåden er skriftlig eller sker ved håndsoprækning efter dirigentens frie valg.

Til forandring af lovene kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutning derom tages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er ikke halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling på hvilken, der da tages bestemmelse uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer, men med samme kvalificerede stemmeflertal.

§ 20.

Foreningen kan ikke opløses, når 10 grundejere ønsker, at den skal vedblive at bestå.

Lovene for Grundejerforeningen Tingskiftet er første gang vedtaget den 16. maj 1973. De er oprindeligt udfærdiget af advokatfirmaet Kielberg for bestyrelsen.

Efterfølgende ændringer er gennemført:

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 17.april 1990

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2001

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2016